Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01. Data przeglądu i aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
    • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe ?

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

Chrome:           https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl

Firefox:            https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox

Opera:              https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym

Edge:               https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt z Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie możliwy jest w szczególności poprzez:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Artur Depta, e-mail a.depta@lanservice.net.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501006545 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Legionów, bezpośrednio z wyznaczonych miejsc parkingowych Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona kostką brukową. Punkt Obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Odpowiedniej szerokości korytarze oraz drzwi do pomieszczeń biurowych na parterze pozwalają na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Dwupiętrowy budynek nie posiada windy. Toaleta dostępna na parterze budynku, dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie zastosowano oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma pętli indukcyjnych.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku, od strony parkingu wewnętrznego,  zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a utwardzona nawierzchnia prowadzą bezpośrednio do wejścia.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Centrum Integracji Społecznej jest możliwość wstępu z psem asystującym.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Centrum Integracji Społecznej nie zapewnia jeszcze możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Kierownik Centrum Integracji Społecznej informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.Data

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij