http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/bip.png

 

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/karty.png

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/facebook.jpg


    Centrum Integracji Społecznej 
  w Częstochowie

    Stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy nie posiadającą osobowości prawnej, która działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Swoją działalność instytucja rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 485/XXVI/2012.

    Głównym zadaniem jakie stoi przed CIS jest reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Elementarnym aktem prawnym, na którym opiera swoją działalność jest ustawa z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (2011.43.225), która m.in. określa krąg osób mogących skorzystać z działań podejmowanych w ramach ustawy. Każdemu uczestnikowi zajęć CIS jest wypłacane świadczenie integracyjne, które zgodnie ze wspomnianą ustawą stanowi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy są przyjmowani na podstawie skierowań wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Warunki oraz terminy przyjęć zostały określone w zakładce rekrutacja.

     Na dzień dzisiejszy w Centrum funkcjonuje 5 warsztatów:

  • gastronomiczno-kulinarnym
  • administracyjno-biurowym
  • remontowo-budowlanym
  • monitoringu i dozoru
  • porządkowym

    Szczegółowy harmonogram określający zasady uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych jest zawarty w regulaminie uczestnictwa w CIS, który stanowi wewnętrzne rozporządzenie Kierownika Centrum.

     Odpowiedzi na zgłaszane pytania dotyczące działalności CIS znajdują się w zakładce pytania.