Projekty

 

Zawodowa Współpraca


 

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Częstochowa a Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie w miesiącach czerwiec – lipiec realizowane są praktyki zawodowe. Obejmują one pięć osób kształcących się w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie na kierunku kucharz. Celem praktyk, które wykraczają poza zakres kształcenia zawodowego jest zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych ponad podstawę programową. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, odbywa się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, od poniedziałku do piątku.

 
 
 

Projekt “Stare Miasto – Nowe Życie”


Od 2 stycznia 2018 w obrębie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzony jest kolejny projekt “Stare miasto – nowe życie”. Projekt współfinansuje Unia Europejska i ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Uczestnicy projektu mogą liczyć na indywidualne podejście i opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia. Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jest istotnym ogniwem projektu tworząc właściwe warunki integrujące społeczność lokalną.

 
 
 

Projekt “Częstochowa Silna Dzielnicami”


Od 2 kwietnia 2018 roku trwa realizowanie projektu “Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. Celem programu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczeństw lokalnych poprzez wprowadzenie wzrostu aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem na terenach zdegradowanych i peryferyjnych Częstochowy. W ramach Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej realizowane są działania o charakterze animacyjnym, środowiskowym, edukacyjnym oraz doradczym w zakresie organizacji i prowadzenia Szkoły Budżetu Domowego.

 
 
 
 

Projekt Schematom STOP!


1.  Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt w ogólnym rozumieniu jest kierowany do rodzin, które mają problem pogodzenia funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zawodowych. Program powstał przy współudziale Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, która ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania rodzin na tle zawodowym jak i społecznym przy rozszerzonej współpracy z powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W obecnym okresie coraz częściej można napotkać rodziny, które nie radzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu i szukają pomocy z zewnątrz. Projekt zwiększa swój zasięg do monitorowania i nadzoru całej rodziny. Wynikiem współpracy są wykonywane działania w celu wspierania rodziny w wysiłkach, które dokonują, by uzyskać bądź też odzyskać optymalną jakoś życia dla członków rodzinny.

 

Wykluczenie społeczne, choć nie jest nowym pojęciem to wciąż budzi wiele kontrowersji i wątpliwości z powodu jego niezrozumienia bądź też niepoznania jego mechanizmu kształtowania. Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej jest skierowany do rodzin, w których osoby pełnoletnie pozostają w długotrwałym bezrobociu, a także, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa oraz rodziny wielodzietne już wcześniej wspomniane, których problemy się nawarstwiają – to mała społeczność, która brana jest jako całość. Podjęte są wszelkie starania, by zamknąć syndrom dziedziczenia biedy i nie radzenia sobie poprzez brak wiary w siebie czy wykształcenie, stan społeczny. Takie działanie może zostać podjęte po rozmowie z której wyniknie rola każdego członka rodziny czy ogólna sytuacja w rodzinie, co pomoże w podjęciu działań i osiągniecie zamierzonych celów, które są wspólnie wyznaczone przez pomocnika społecznego wraz z członkami rodziny. Dla każdej rodziny potrzebna jest możliwość stworzenia indywidualnego trybu działań, by efektywnie rozwiązać problemy i wspólnie podążyć za wcześniej wyznaczonym celem.

Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) będzie starała się wypracować szczegółowy oraz ogólny cel, podział obowiązków, a także zasady i procedury wspólnej pracy. Ma to na celu uproszczenie oraz ułatwienie dążenia do obranego celu. Rolą MGI będzie równolegle prowadzona diagnoza sytuacji rodzin wielodzietnych oraz ustalenie rekrutacji konkretnych rodzin do pilotażu.

 

2. Projekt „Uruchomienie i prowadzenie samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie” współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.

 

3. Projekt „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje” “Inwestujemy w Waszą przyszłość” Jednym z elementów projektu było uruchomienie pracowni komputerowej w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 50 A we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy. Z pracowni korzystają Uczestnicy wraz z rodzinami, okoliczni mieszkańcy oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej, którzy funkcjonują w 5 grupach zaawansowania. Pracownia jest wciąż na etapie rozwoju i ma przed sobą szerokie perspektywy.

 

W dniu 17 grudnia 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta, Konferencją podsumowującą zakończył się omawiany projekt. Zdjęcia pracowni komputerowej można znaleźć w naszej galerii.

 

4. Projekt konukursowy pn “Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczący utworzenia pracowni cateringowej.

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij