http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/bip.png

 

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/karty.png

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/facebook.jpg

Pytania
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 • Administratorem jest Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 50A w Częstochowie.

 • Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@cis.czestochowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email  sekretariat@cis.czestochowa.pl  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 50A w Częstochowie

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;

 • Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z otrzymywania wymienionych informacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie mailowej lub innej dla Pani/Pana dogodnej.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 50A: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.  
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby składającej skargę/wniosek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO):

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie ul. Legionów 50 A, 42-202 Częstochowa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych - tel. 34 361 92 69, adres mailowy: iod@cis.czestochowa.pl
 • Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z kodeksem postępowania administracyjnego.
 • Pana/i dane będą przechowywane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi/wniosku, przez okres nie dłuższy niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca z przepisów odrębnych.
 • Pana/i dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe w tym zakresie.
 • Pana/i dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 • W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia skargi/wniosku, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pana/i skargi/wniosku bez rozpoznania.
Kto może być uczestnikiem CIS?

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz nowych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. uczestnikami CIS mogą być:

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uzależnieni od alkoholu,

- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,

- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- długotrwale bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- zwalniani z zakładów karnych, mających trudnośći w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźcy realizujący indywiduany program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Przepisów nie stosuje się do osób, które mają prawo do:

- zasiłku dla bezrobotnych,

- zasiłku przedemerytalnego,

- świadczenia przedemerytalnego,

- renty strukturalnej,

- renty z tytułu niezdolnośći do pracy,

- emerytury,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jak jest finansowany CIS?

Finansowanie Centrów Integracji Społecznej (dalej: CIS) reguluje min. ustawa z 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu socjalnym (2011.43.225). Działalność CIS może być finansowana w szczególności z:

- środków z Unii Europejskiej,

- refundacji z Funduszu Pracy - wynagrodzenie wypłacane Uczestnikom za pracę w Centrum (tzw. świadczenie integracyjne - 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym i 100% w następnych miesiącach) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne jest refundowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

- dotacji jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządu gminnego),

- dochodów uzyskiwanych z własnej działalności CIS prowadzonej jako statutowa działalność (przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- środków własnych instytucji tworzącej CIS - pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł.

Czy musi być miesięczny okres próbny w CIS?

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143) Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek kierownika CIS, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum. Po okresie próbnym okres uczestnictwa w zajeciach CIS, zwanym okresem właściwym, może trwać do 11 miesięcy. Oba okresy traktuje się oddzielnie w kontekście m.in. zwolnień lekarskich, dni wolnych od zajęć. Z kolei, przy wydawaniu zaświadczeń o zakończeniu uczestnictwa w Centrum okresy te sumuje się, traktując okres zajęć jako pełne 12 miesięcy.

Czy komornik może zająć świadczenie pieniężne otrzymane z Programu 500+?

W odpowiedzi na liczne zapytania Uczestników Centrum Integracji Społecznej, dotyczące działań komorników, którzy z tytułu długów, zajmują środki finansowe pochodzące z Programu 500+, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że świadczenia te nie podlegają egzekucji komorniczej. Podstawą takiej decyzji są przepisy art. 833, § 6 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia z tytułu Programu 500+ są świadczeniami wychowawczymi i jako takie nie mogą być przedmiotem egzekcuji.

Źródło: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8279,swiadczenie-z-programu-500-nie-podlega-egzekucji.html

Czy do CIS mogą być przyjmowane osoby z innej gminy?

Art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (2011.43.225) stanowi, że pierwszeństwo w kierowaniu do Centrum mają osoby zamieszkałe w gminach, na terenie których zostało utworzone Centrum. W przypadku, gdy nie ma osób chętnych do uczestnictwa lub kwalifikujących się do udziału w CIS, wówczas na wolne miejsca można kierować do Centrum osoby zamieszkałe w innych gminach. Należy jednak pamiętać o tym, że najpierw musi zostać zawarte porozumienie między gminami, które będzie określać zasady finansowania kosztów uczestnictwa osób kierowanych przez daną gminę.

Ile dni wolnych przysługuje Uczestnikowi IPZS?

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1220, 1567) kierownik Centrum może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.

Czy uczestnicy ponoszą koszty uczestnictwa w CIS?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy za udział w CIS i swoja pracę w ramach zatrudnienia socjalnego otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego - w pierwszym miesiącu (w okresie próbnym) w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych a po okresie próbnym w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych. Poza tym zgodnie z ustawą otrzymują codziennie jeden posiłek (lub ekwiwalent w postaci paczek z żywnością) Niedodpłatne jest także uczestnictwo w szkoleniach.

Czy komornik może zająć świadczenia wpływające na konto osobiste?

Zgodnie z nowymi przepisami (ustawa z 15 października 2015 roku) świadczenia integracyjne są wolne od zajęć komorniczych, podobnie jak wszelkie zasiłki otrzymywane z pomocy społecznej.

W jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy inicjuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych?

Powiatowy Urząd Pracy realizuje Program Aktywizacja i Integracja.

Celem programu jest:

- udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,

- integracja społeczna służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, 

- przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem.

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych integracji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Udział w programie ma ponadto skutecznie kształtować umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności i

autoprezentacji. W efekcie bezrobotni mają lepiej przygotować się do rozmów z potencjalnymi pracodawcami.           

W ramach programu jego uczestnicy realizują dwa zadania - bloki; Integracja i reintegracja społeczna oraz Aktywizacja

zawodowa.

Pierwszy blok obejmuje poradnictwo specjalistyczne, drugi realizowany jest przez uczestników programu w ramach prac społecznie użytecznych wykonywanych na rzecz gmin, w których z

amieszkują.

Program finansowany ze środków Funduszu Pracy jest wspólnym działaniem instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.