http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/bip.png

 

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/karty.png

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/facebook.jpg

PROJEKTYhttp://cis.czestochowa.pl/gfx/galleries/gallery_2/logastopschematom.png
   
1.  Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt w ogólnym rozumieniu jest kierowany do rodzin, które mają problem pogodzenia funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz zawodowych. Program powstał przy współudziale Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, która ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania rodzin na tle zawodowym jak i społecznym przy rozszerzonej współpracy z powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.
W obecnym okresie coraz częściej można napotkać rodziny, które nie radzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu i szukają pomocy z zewnątrz. Projekt zwiększa swój zasięg do monitorowania i nadzoru całej rodziny. Wynikiem współpracy są wykonywane działania w celu wspierania rodziny w wysiłkach, które dokonują, by uzyskać bądź też odzyskać optymalną jakoś życia dla członków rodzinny.

Wykluczenie społeczne, choć nie jest nowym pojęciem to wciąż budzi wiele kontrowersji i wątpliwości z powodu jego nie zrozumienia bądź też nie poznania jego mechanizmu kształtowania. Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej jest skierowany do rodzin, w których osoby pełnoletnie pozostają w długotrwałym bezrobociu, a także, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa oraz rodziny wielodzietne już wcześniej wspomniane, których problemy się nawarstwiają - to mała społeczność, która brana jest jako całość. Podjęte są wszelkie starania, by zamknąć syndrom dziedziczenia biedy i nie radzenia sobie poprzez brak wiary w siebie czy wykształcenie, stan społeczny. Takie działanie może zostać podjęte po ówczesnej rozmowie z której wyniknie rola każdego członka rodziny czy ogólna sytuacja w rodzinie, co pomoże w podjęciu działań i osiągniecie zamierzonych celów, które są wspólnie wyznaczone przez pomocnika społecznego wraz z członkami rodziny. Dla każdej rodziny potrzebna jest możliwość stworzenia indywidualnego trybu działań, by efektywnie rozwiązać problemy i wspólnie podążyć za wcześniej wyznaczonym celem.

Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) będzie starała się wypracować szczegółowy oraz ogólny cel, podział obowiązków, a także zasady i procedury wspólnej pracy. Ma to na celu uproszczenie oraz ułatwienie dążenia do obranego celu. Rolą MGI będzie równolegle prowadzona diagnoza sytuacji rodzin wielodzietnych oraz ustalenie rekrutacji konkretnych rodzin do pilotażu.

                                                                              
2. Projekt „Uruchomienie i prowadzenie samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie” współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.

 

3. Projekt „Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" Jednym z elementów projektu było uruchomienie pracowni komputerowej w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 50 A we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy.  Z pracowni korzystają Uczestnicy wraz z rodzinami, okoliczni mieszkańcy oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej, którzy funkcjonują w 5 grupach zaawansowania. Pracownia jest wciąż na etapie rozwoju i ma przed sobą szerokie perspektywy.

W dniu 17 grudnia 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta, Konferencją podsumowującą zakończył się omawiany projekt.

Zdjęcia pracowni komputerowej można znaleźć w naszej galerii.

4. Projekt konukursowy pn "Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczący utworzenia pracowni cateringowej.