http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/bip.png

 

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/karty.png

http://cis.czestochowa.pl/gfx/upload/facebook.jpg

Misja i CeleMisją Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jest odbudowywanie i podtrzymanie u osób z grupy wyłączenia społecznego, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Rozumianego jako zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia - jako osoba fizyczna lub w formie zorganizowanej w ramach spółdzielni socjalnej.

Zadania Centrum są realizowane poprzez:

  • doradztwo zawodowe - wypracowanie aktywnego IPZS wsparcia w procesie samopoznania, nabywanie kompetencji społecznych i  zawodowych, motywyowanie do dalszej pracy,
  • organizację szkoleń/kursów - kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie umiejetności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifkowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.


Uczestnikami Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) mogą być osoby dotknietę wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb lub znajdują się w sytuacji, która ogranicza bądź też uniemożliwia uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Możemy zaliczyć do takich osób m.in.: osoby bezdomne, uzależnione, osoby karane, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. W każdej z tych grup możemy wychwycić osoby z silną motywacją do zmian, a w szczególności chęcią do podjęcia pracy. Misją pracownika Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jest próba podtrzymania tej motywacji za pomocą aktywizacji społecznej i zawodowej.

Reintegracja społeczna ma charakter samopomocowy. W tym kierunku zostają podjęte działania w formie kursów, warsztatów m.in.: warsztat remontowo-budowlany, warsztat gastronomiczno-kulinarny, a także prowadzone są rozmowy indywidualne. Formy te mają na celu przygotowanie uczestnika do aktualnych wymagań rynkowych przy wsparciu psychologicznym, a także wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości. Jest to również motywacja do dalszej pracy. Uczestnik ma możliwość stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu podczas realizacji programu.

Reintegracja zawodowa daje uczestnikowi możliwość korzystania z wszelkich kursów lub szkoleń, które uatrakcyjniają pozycję na rynku pracy. Udział w programie Centrum umożliwia nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.