MOPS, PUP – ważne informacje

MOPS, PUP – ważne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W nawiązaniu do § 13 i § 19 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie kontynuuje realizację zadań statutowych. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów MOPS wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu MOPS.

 

Zaleca się załatwianie spraw związanych z działalnością MOPS, w tym składanie pism i wniosków w miarę możliwości za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej (portalu ePUAP), innych elektronicznych sposobów komunikacji oraz telefonicznie, z wyłączeniem osobistego stawiennictwa w MOPS.

Wnioski o udzielenie pomocy można zgłaszać telefonicznie:

 • w sprawach świadczeń udzielanych przez Rejonowe Zespoły Pomocy Społecznej:

RZPS Nr 1, Aleja Niepodległości 20/22, tel. (34) 370 94 04

RZPS Nr 2, ul. ks. Stanisława Staszica 10, tel. (34) 344 49 44.

 • w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami tel. 34 363 18 19,
  tel.: 34 363 95 06
 • w sprawach dotyczących pieczy zastępczej tel. 34 372 42 24
 • w sprawach usług:

tel. 34 3724 203 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 34 3724 220 – stypendia i zasiłki szkolne,
tel. 34 3724 222 – domy pomocy społecznej,
tel. 34 3724 204 – ośrodki wsparcia

 • w sprawach osób bezdomnych tel. 34 324 38 22
 • pomoc dla rodzin zagrożonych przemocą – 34 372 42 02

W związku z epidemią, w MOPS uruchomiono dwa numery infolinii, pod którymi pracownicy ośrodka udzielają informacji dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z epidemią koronawirusa. Telefony są czynne od 7.30 do 20.00, siedem dni w tygodniu.

Numery infolinii MOPS: 502 699 730 oraz 695 025 068.

Wnioski można kierować także drogą pocztową oraz elektroniczną na adres e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl

Bezpośrednie załatwienie sprawy w MOPS możliwe jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim umówieniu się z pracownikiem merytorycznym na wskazany termin. Spotkanie takie odbywa się w wyznaczonym do tego celu miejscu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności poprzez zachowanie wymaganej odległości, zakrycie ust i nosa oraz zabezpieczenie dłoni poprzez nałożenie rękawiczek jednorazowych przez pracownika MOPS.

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie wymaga obecnie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego podczas osobistego spotkania, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

 • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym;
 • oraz dokumentów lub oświadczenia, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc;
 • lub informacji udostępnionych przez inne podmioty.

Nie jest również wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta w przypadku przyznawania lub aktualizacji prawa do świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna. Również kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prowadzone jest na podstawie rozmowy telefonicznej oraz dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego wnioskowanie o pomoc w postaci zasiłku szkolnego również przebiega drogą elektroniczną lub z pośrednictwem poczty.

Świadczenia pieniężne wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są przyznawane i wypłacane. Nie realizowane są monitoringi zadań zleconych, ani wizytacje w placówkach typu rodzinnego, jak również nie uczestniczy się w ocenach sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ani w ZOL.

 

Wnioski o dofinansowanie zadań wynikających z programów „Aktywny samorząd” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, a także wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pieluchy, cewniki, wózki itp.) oraz dotyczące uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, mogą być składane elektronicznie na stronie: www.sow.pfron.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą być składane tylko w formie papierowej – należy wysyłać je pocztą.

 

Działalność Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz działalność Wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego prowadzonej przez MOPS została zawieszona.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Strażą Miejską, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizacjami podejmuje działania pomocowe skierowane do osób bezdomnych.

Część zasad udzielania wsparcia została obecnie dostosowana do sytuacji epidemicznej. W budynkach MOPS, a także w prowadzonych przez organizacje placówkach, wprowadzono odpowiednie zasady sanitarne. Dzięki wsparciu władz samorządowych, MOPS, a także innych organizacji i osób dobrej woli zarówno pracownicy, wolontariusze, jak i osoby bezdomne korzystające ze wsparcia mają dostęp do odpowiednich środków ochrony osobistej.

Działania prowadzone na rzecz osób bezdomnych, dostosowane do sytuacji epidemicznej

 • pobyt w ogrzewalni – osoby bezdomne mogą z niej skorzystać doraźnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. Powierzchnia ogrzewalni pozwala na zachowanie bezpiecznych odległości;
 • schronienie w placówkach całodobowych odbywa się z zachowaniem obowiązkowej 14-dniowej izolacji dla osób kierowanych. Izolacja odbywa się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w placówkach z zachowaniem procedur bezpieczeństwa epidemicznego;
 • przygotowano miejsce kwarantanny zbiorowej dla osób bezdomnych – będzie uruchomione, gdy zaistnieje taka potrzeba;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zabezpieczył maseczki ochronne dla osób bezdomnych – zostały rozdane przez strażników miejskich;
 • prowadzone są rozmowy edukacyjne z osobami bezdomnymi – przypominanie o obowiązujących zasadach i zakazie zgromadzeń;
 • w ramach działań osłonowych, miejsca niemieszkalne na terenie miasta są stale monitorowane przez Staż Miejską. W razie potrzeby ustalany jest zakres i sposób realizacji wsparcia;
 • wydawane są posiłki (między innymi na podstawie decyzji administracyjnej) w stołówkach: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Staszica 5 (do 24 kwietnia2020 r.) i Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 – z zachowaniem reżimu sanitarnego, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej i zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa;
 • działa również stołówka przy ul. Krakowskiej 34, prowadzona przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”. Codziennie po godzinie 14.00 wydawany jest poczęstunek dla osób potrzebujących;
 • wydawane są paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – wymagane jest skierowanie z MOPS;
 • wydawane są paczki czystościowe;
 • świadczona jest pomoc finansowa: zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz zasiłki na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 • potwierdzane są na bieżąco prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, aby osoby bezdomne mogły korzystać z pomocy medycznej;
 • osoby bezdomne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mogą uzyskać wsparcie bez konieczności kontaktu osobistego. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w siedzibie Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS przy ul. Krakowskiej 34 – z zachowaniem ścisłych zasad bezpiecznego kontaktu, w wyznaczonym, odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym miejscu. Preferowany jest kontakt telefoniczny i przesyłanie wniosków o pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • organizacje pozarządowe udzielają także doraźnie pomocy w postaci odzieży i obuwia oraz żywności w ramach potrzeb.

W Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do odwołania zmieniono tryb pracy animatorów lokalnych poprzez wyłączenie osobistego stawiennictwa w siedzibie DOSL uczestników projektu.

Animatorzy lokalni DOSL Północ, DOSL Dźbów, DOSL Grabówka, DOSL Ostatni Grosz, DOSL Lisiniec, DOSL Podjasnogórska, DOSL Błeszno prowadzonych w związku z realizacją części projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny prowadzą działania o charakterze informacyjnym, aktywizującym i animacyjnym dla Mieszkanek i Mieszkańców w formie online (wideo), telefonicznej, mailowo, a także poprzez aktywność na portalu społecznościowym (FB).

Sytuacja epidemiczna postawiła przed MOPS nowe wyzwania. Realizujemy zadania związane z pomocą osobom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii.

 • wsparcie osób objętych kwarantanną (monitorowanie sytuacji);
 • wsparcie udzielane osobom, które straciły pracę lub możliwość zarobkowania;
 • pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, które w związku z epidemią powinny pozostawać w miejscach zamieszkania;
 • koordynowanie działań dotyczących dowozu żywności osobom potrzebującym;
 • wsparcie osób wymagających pomocy psychologicznej w związku z trwającą epidemią lub koniecznością izolacji (we współpracy z psychologami m.in. z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej);
 • nadzór nad osobami i rodzinami dysfunkcyjnymi i problemowymi, szczególnie w obszarze możliwości występowania przemocy domowej.
Logo Państwowy Urząd Pracy

Formy rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie od dnia 22.04.2020:

 

 1. Pełna rejestracja elektroniczna – złożenie wniosku o rejestrację podpisanego profilem zaufanym poprzez stronę praca.gov.pl
 • Rejestracja nie wymaga wizyty w urzędzie – dniem rejestracji jest data zarejestrowania wniosku na stronie praca.gov.pl
 • Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.
 • Wezwanie na wyznaczony termin wraz z decyzją dot. ustalenia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku urząd wysyła za pośrednictwem systemu praca.gov.pl lub listownie.
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Wniosek o założenie profilu ePUAP można złożyć poprzez stronę: http://pz.gov.pl

 

UWAGA!

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w ankiecie system zaklasyfikuje Państwa do zarejestrowania jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Status osoby bezrobotnej uprawnia m.in. do pobierania świadczeń, korzystania
z form aktywizacji oferowanych przez urząd oraz do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku dla bezrobotnych.

 1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – prerejestracja
  (8 osób dziennie)

 

 • W celu z Zgłoszenia do rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz, a system wyznaczy termin zgłoszenia się do rejestracji w urzędzie.
 • Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją – dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
 • Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
 • Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.
 • Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • W celu dokonania zgłoszenia do rejestracji internetowej nie jest wymagane wcześniejsze założenie konta na portalu www.praca.gov.pl .

 

 1. Wizyta osobista po umówieniu telefonicznym przez pracownika urzędu dla osób nie posiadających dostępu do komputera (4 osoby dziennie)

Umawianie wizyt odbywa się w Informacji – tel. 34 370-61-43.

Skip to content

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij